S93

S93


Project : S93
 
ทีมงานออกแบบเราเริ่มจากการที่ต้องเข้าใจการใช้ชีวิตของเจ้าของห้องก่อน
เพื่อจะสามารถออกแบบได้ตรงกับการใช้งานได้จริงๆ
ไม่ใช่แค่สวย แต่ต้องอยู่แล้วมีความสุขในทุกๆวันที่ได้ใช้งานห้องห้องนี้

SCOPE OF WORK

DESIGN / PRODUCTION